bild som illustrerar en tredjedel av en grupp personer i en avvikande färg

08 Aug Hur får du dina medarbetare att leva varumärket?

Starka, synliga och efterlevda värderingar bygger ett trovärdigt och svårkopierat varumärke. Det finns tre principer som värderingsdrivna organisationer agerar utifrån – de strävar efter att gå från:

• ”jag” till ”vi”,

• ”what’s in it for me” till ”what’s best for the common good”

• och från att vara ”bäst i världen” till att vara ”bäst för världen”.

 

Värderingars betydelse för organisationen

Alla människor är värderingsdrivna. Detta betyder att alla organisationer egentligen också är värderingsdrivna eftersom de består av människor. Den intressanta frågan är huruvida kulturen i en organisation är medveten och gemensam, och om den önskade kulturen efterlevs eller inte. De värderingar som genomsyrar en organisation sätts alltid av nuvarande – och i viss mån även av tidigare – ledare. Ledarnas agerande påverkar i sin tur hur medarbetarna agerar och förmedlar varumärket. Det kan kännas orimligt att ledarnas medvetenhet kring sina egna värderingar ska påverka varumärket, men den krassa sanningen är att den gör det. Genom ökad insikt kring de egna och medarbetarnas värderingar fattar man mer genomtänkta och kloka beslut; beslut som grundar sig på vad människor verkligen tycker är viktigt. När människor får ökad insikt om vad som är viktigt för dem själva, deras kollegor och deras medmänniskor, agerar de som en enad front i önskad riktning med gemensam kraft. De blir en viktig del av varumärket.

sju nivåer av medvetenhet illustreras

Alla värdeord har en given placering i modellen ”Sju nivåer av medvetenhet”.

Värderingsverktyg

Ett sätt att arbeta med värderingar är med hjälp av CTT, Cultural Transformation Tools, som kommer från Richard Barrett Values Center. Det är en metod och ett verktyg för att mäta, kartlägga och medvetandegöra människor om deras värderingar. CTT-mätningar används i över 50 länder och i flera tusen organisationer runt om i världen. Du kan mäta och arbeta med värderingar på individ-, team-, och organisationsnivå, i städer och länder. I grunden är CTT ett verktyg som används för att skapa ett värderingsdrivet samhälle, men eftersom kulturkapitalet är en stark konkurrensfördel, är det intressant även för marknadssidan.

 

Våra värderingar uttrycks i våra beteenden och övertygelser. När du börjar kartlägga och prata organisationskultur får du förklaringar till varför du upplever att saker är som de är, vad som är bra, vad som är dåligt, och vad som efterfrågas. Om det förekommer begränsande värderingar, kommer det att visa sig som ett energiläckage i organisationen. Enligt Values Center har potentiellt begränsande värdeord en tydlig negativ inverkan på en organisations resultat. Varje begränsande ord som kommer med på organisationens top-tio-lista över levda värderingar innebär en minskning i omsättningen på ca 5 %. Faktum är att undersökningar visar att företag som jobbar medvetet med sina värderingar är betydligt mer lönsamma än andra företag.

illustration av person vars resurser slängs i en papperskorg

Energiläckaget återges i ett procenttal. Om organisationen har ett energiläckage på t ex 33 % och 100 st medarbetare försvinner 33 % av resurserna till icke-produktivt arbete eller destruktiv energi.

Värdet av ett aktivt värderingsarbete

Områden som vi ägnar vår uppmärksamhet med regelbundenhet och systematik utvecklas och förändras. Trots att det är just våra värderingar som sätter tonen för vad vi prioriterar och hur vi gör saker, mäts detta sällan. Ökad medvetenhet kring dessa synliggör beteenden och instinkter hos bärarna av varumärket – de som ytterst ska leva upp till varumärkeslöftet.

 

Värderingar kan upplevas som abstrakta och krångliga, men våga påbörja din utforskning av vad det innebär att jobba med dem. I vår snabbföränderliga digitala värld är medvetenheten kring värderingar en livlina att hålla oss i för att inte tappa fotfästet.

Tre principer för kulturutveckling

 

Princip 1
Kulturkapital är den främsta konkurrensfördelen.

 

Princip 2
Organisationer förändras inte – människor gör det! F
örändringen börjar alltid med den personliga transformationen av ledarna.

 

Princip 3
Att mäta spelar roll – o
m du kan mäta det, kan du också hantera det.

Vill du veta mer om hur du kan jobba med värderingar i din organisation? Läs om vår workshop ”Introduktion till värderingar”!